راهنما
 

ارتفاع
عرض
عمق

چوب مصنوعی
پلای وود
روکش طبیعی


0 تومان زمان تحویل 3 تا 6 هفته
100cm : ارتفاع کلی 160cm : عرض کلی 20cm : عمق کلی چوب  
 راهنما
110cm
90cm


تعدا ستون ها ارتفاع (cm) عرض (cm) تعداد طبقات

0 تومان زمان تحویل 3 تا 6 هفته
100cm : ارتفاع کلی 160cm : عرض کلی 20cm : عمق کلی چوب  
 راهنما
110cm
90cm

empty خالی
Inside Drawerکشو داخلی
Trouser Holder Left آویز لباس - چپ
Trouser Holder Rightآویز لباس - راست
Clothes Railرگال لباس
Coat Hanger,extendableچوب رختی کشویی
Pantographپانتوگراف
Vertical divisionتقسیم عمودی
0 تومان زمان تحویل 3 تا 6 هفته
100cm : ارتفاع کلی 160cm : عرض کلی 20cm : عمق کلی چوب  
 راهنما
110cm
90cm

emptyخالی
singleDoorیک در
doubleDoorدو در
drawerکشو
emptyراست بازشو
emptyچپ بازشو
emptyبدون دستگیره
emptyبا دستگیره
emptyانتخاب جنس
emptyجنس فعلی

قوانین
کشو ها عرض کشوها از 20 تا 90 سانتی متر ارتفاع کشوها از 11 تا 60 سانتی متر حداقل عمق کشوها 32 سانتی متر است
در ها عرض در از 15 تا 60 سانتی متر ارتفاع در از 15 تا 275 سانتی متر
0 تومان زمان تحویل 3 تا 6 هفته
100cm : ارتفاع کلی 160cm : عرض کلی 20cm : عمق کلی چوب  
 راهنما
110cm
90cm

جزئیات بیشتر
جزئیات قفسه

0 تومان زمان تحویل 3 تا 6 هفته

کلیپ آموزشی