همکاری با ما

 

درب ایده رو همواره به روی تمام کسانی که از رساندن مردم به آرزوهایشان لذت می برند باز است. صداقت در کنار سخت کوشی مهمترین شرط برای حضور در ایده رو است. یک ایده رویی خلاق است و تنها به دنبال منافع خود نمی گردد. از هیجان و تجربه استقبال می کند و از اینکه اشتباه کند نمی ترسد. مسئولیت پذیر است و سرش برود قولش نمی رود.


بازگشت به بالا