Alternate Text

تکنولوژی نیازهای جدید با خود می آورد. این یک واقعیت است که تایپ کردن از نوشتن آسان تر شده است. امروزه دیگر کسی پروژه خود را روی کاغذ تحویل نمی دهد. پس میز تو بر اساس نیازت طراحی کن و بساز. اگر تا کنون میز کار مورد نظر خودت را تهیه نکردی کمی بیشتر به کارایی میز ات فکر کن. میز کاری خوب است که تو را به کار کردن ترغیب کند، اگر حوصله کار کردن نداری، میز کارت را عوض کن. میز کار یک حرفه ای باید حرفه ای باشه. زندگی فقط کار نیست اما کار بخش مهمی از زندگی است. خوب کار کن تا خوب زندگی کنی.

اشغال جا برای یک میز کار برای گاه گداری که می خواهی در خانه متنی بنویسی یا قبض ها را پرداخت کنی شاید منطقی نباشد. اما میز تاشو کمجا، هر وقت بخوای هست و هر وقت نخوای نیست.

ارسال طرح

بازگشت به بالا